Tietosuojaseloste

Plugs

Verkkovierailurekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Laatimispäivä: 07.01.2021

2. Rekisterinpitäjä: Jahtec Oy, Vuorenpääntie 10, 26510 Rauma

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Jari Huovilainen

4. Rekisterin nimi: Verkkovierailurekisteri

5. Oikeusperuste ja tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Saatavaa tietoa (IP osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä. Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

6. Oikeutetun edun peruste: Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa.

7. Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät: Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö.

8. Rekisterin tietosisältö: Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: – IP osoite, – Verkkovierailuaika, – Sivuut, joilla kävijä on käynyt

9. Säännönmukaiset tietolähteet: Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.

10. Tietojen säilyttämisaika: Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.

11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa, heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet: Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

14. Evästeet: Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: – vierailijan IP-osoite, – vierailun ajankohta, – selatut sivut ja sivujen katseluajat – vierailijan selain

Sinun oikeutesi
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome- selaimen lisäosalla.

15. Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjällä on oikeus laskuttaa pyynnöstä, jos tiedon saamisesta koituu sille kustannuksia.

16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi